Program Komitetu Wyborczego Wyborców „Dla Rozwoju Gminy Cekcyn”

Dla Rozwoju Gminy Cekcyn


Szanowni Mieszkańcy

Komitet Wyborczy Wyborców „Dla Rozwoju Gminy Cekcyn” pracuje pod niezmienioną nazwą już od ponad 25 lat. Nasz program to nie obietnice, lecz konkretne, realne zadania, które będziemy realizować. Przez ten okres udowodniliśmy, że potrafimy skutecznie zabiegać o fundusze zewnętrzne, zarówno krajowe jak i Unii Europejskiej, na realizację zadań gminnych. W tym czasie łącznie pozyskaliśmy ponad 100 mln zł dla rozwoju naszej gminy. Sytuacja finansowa gminy jest stabilna. W różnych instytucjach postrzegani jesteśmy jako aktywny i solidny samorząd, gotowy do współpracy przy realizacji wielu wspólnych zadań poprawiających jakość życia mieszkańców naszej gminy.

Komitet Wyborczy Wyborców
„Dla Rozwoju Gminy Cekcyn”

Warunkiem kontynuacji tak dynamicznego rozwoju naszej gminy jest powszechny udział mieszkańców w wyborach oraz aktywna współpraca w budowaniu przemian w naszych sołectwach.

BUDOWA I REMONTY DRÓG

• bardziej skuteczna współpraca z powiatem w zakresie remontów dróg powiatowych, w szczególności na odcinkach:
– Cekcyn – Rudzki Most
– Cekcyn – Wełpin – Bysław
– Cekcyn – Ostrowo – Wierzchucin – Błądzim stacja PKP • Tuchola – Trzebciny
– Brzozie – Zielonka
– Wrzosowisko – Zielonka – Zdroje
– Cekcyn – Stary Sumin i Krzywogoniec
• dokończenie budowy ścieżki rowerowej Cekcyn – Rudzki Most
• budowa ścieżki rowerowej Kruszka – Bysław
• budowa dróg gminnych m.in. w miejscowościach: Lisiny – Suchom, Kruszka – Teolog – Miały – Huta
• realizacja „Samorządowej Inicjatywy Drogowej”, czyli połączenia Funduszu Sołeckiego z dodatkowymi środkami budżetu gminnego przy remoncie i budowie dróg gminnych w poszczególnych sołectwach
• rozbudowa oświetlenia ulicznego
• wsparcie budowy chodników przy drogach powiatowych
• poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
• zakup sprzętu do utrzymania dróg

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

• utrzymanie ulg podatkowych dla nowych i rozwijających się firm
• wyznaczenie w planach zagospodarowania przestrzennego terenów pod działalność gospodarczą
• uzbrajanie terenów pod działalność gospodarczą i budownictwo mieszkaniowe
• wspieranie lokalnej przedsiębiorczości

OCHRONA ŚRODOWISKA

• dalsza rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej
• wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni dla rozproszonej zabudowy
• wspieranie instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE)
• udział w programach wspierających poprawę jakości powietrza (modernizacja kotłowni)
• kontynuacja programu utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest
• upowszechnianie segregacji odpadów komunalnych
• organizacja konkursów proekologicznych, najczystsze i estetyczne sołectwo
• współpraca z nadleśnictwami w zakresie edukacji przyrodniczo-leśnej
• finansowanie sterylizacji bezdomnych psów i kotów

ROLNICTWO

• pomoc w organizacji szkoleń rolników
• współpraca z Gminną Spółką Wodną
• promocja alternatywnych źródeł dochodów w rolnictwie (agroturystyka, zielona opieka)


OŚWIATA

• budowa żłobka, zwiększenie liczby miejsc w żłobkach, wspieranie finansowe opieki żłobkowej
• miejsca w przedszkolach dla wszystkich 3-5 latków
• organizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych w szkołach
• wsparcie finansowe stypendiów naukowych, sportowych i socjalnych
• dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolu
• bieżące remonty obiektów edukacyjnych


OPIEKA SPOŁECZNA I SŁUŻBA ZDROWIA

• kontynuacja współpracy z Chojnickim Bankiem Żywności
• prowadzenie i doposażenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
• poprawienie funkcjonowania magazynu odzieży używanej
• prowadzenie punktu wsparcia dla osób potrzebujących
• rozbudowa ośrodka zdrowia o dodatkowe pomieszczenia
• kontynuacja pracy gabinetów rehabilitacyjnych w SP ZOZ
• prowadzenie programów profilaktyki zdrowotnej

POLITYKA SENIORALNA

• wdrażanie polityki senioralnej
• współpraca z Gminną Radą Seniorów
• utworzenie domu dziennego pobytu
• finansowanie opasek monitorujących czynności życiowe
• wydawanie „kart seniora” i „kopert życia”
• funkcjonowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku
• realizacja programów prozdrowotnych dla seniorów

KULTURA I SPORT

• rozwój działalności świetlic wiejskich
• rozszerzenie oferty kulturalnej w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekcynie
• organizacja imprez z serii „Lato z Gminą Cekcyn”
• wspieranie inicjatyw mieszkańców i organizacji pozarządowych w szerzeniu działalności kulturalnej i sportowej
• przeniesienie biblioteki gminnej do budynku po byłym przedszkolu
• remont świetlicy wiejskiej w Nowym Suminie
• współpraca z organizacjami sportowymi
• budowa szatni w Krzywogońcu
• budowa siłowni terenowych i skate parku
• doposażanie i remonty placów zabaw oraz stały nadzór nad ich stanem technicznym
• remonty boisk sportowych

TURYSTYKA

• kontynuacja budowy infrastruktury turystycznej; przygotowanie projektów i poszukiwanie środków na budowę i doposażenie ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych i szlaków rowerowych
• odnawianie oznakowania szlaków pieszych i rowerowych
• szeroka promocja turystyki
• wspieranie budowania wiosek tematycznych – przy akceptacji mieszkańców
• doposażenie wypożyczalni sprzętu pływającego

BEZPIECZEŃSTWO I INFORMACJA

• rozbudowa monitoringu
• wspieranie i doposażanie w sprzęt aktywnych jednostek OSP
• zachęcanie jednostek OSP do tworzenia młodzieżowych drużyn pożarniczych
• kontynuacja zebrań sołeckich
• współpraca z OSP i Policją
• kontynuacja działania systemu powiadomień mieszkańców przez SMS
• wprowadzenie aplikacji mobilnej dla mieszkańców

BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

• wspieranie aktywnych rad sołeckich
• kontynuacja funduszy sołeckich
• wspieranie działalności organizacji pozarządowych i grup nieformalnych
• prowadzenie rozszerzonych konsultacji społecznych
• powołanie Młodzieżowej Rady Gminy
• współpraca z gminą partnerską w zakresie wymiany młodzieży
• współpraca z uczelniami wyższymi